سینمایی نیوز- شش فیلم کوتاه ایرانی به سه جشنواره جهانی در آمریکا، هند و پرتغال راه یافتند.